İtiİkat
İTİKAT ALLAH'A İMAN
MELEKLERE İMAN KİTAPLARA İMAN
PEYGAMBERLERE İMAN AHİRET GÜNÜNE İMAN
KAZA VE KADERE İMAN KUR'AN-I KERİM HAKKINDA
İTİKAT TEST'İ

 KIRK HADİS

 GENEL KÜLTÜR  


İTİKAT

 

S-1: Din neye denir ?
C-1: Din; akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak amacıyla Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen esaslar  bütünüdür.
 
S-2:  Dinin gayesi nedir ?
C-2:  Dinin gayesi; insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
 
S-3:  Dinler kaç kısma ayrılır ?
C-3: Dinle başlıca üç kısma ayrılır;
          1) Hak din     2) Muharref dinler   3) Batıl dinler
 
S-4:  Hak dini tarif ediniz.
C-4:  Hak din; Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Bu özellikleri taşıyan tek din, İSLAM Dini’dir.
 
S-5:  Muharref din ne demektir ?
C-5: Muharref din; Allah tarafındanpeygamberleri aracılığı ile gönderilen, ancak sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dindir.
  
S-6:  Bâtı dini tarif ediniz.
C-6: Bâtıl dinler; insanlar tarafından uydurulan dinlerdir.
     (Aya, güneşe, ateşe tapmak gibi.)
 
S-7: İslam Dini’ ni diğer semâvi dinlerden ayıran özellikler nelerdir ?
C-7: 1) Diğer semavi dinler belli bir bölgeye yahut belli bir topluma özgü iken, İslam dini bütün insanlığa hitap eden evrensel bir dindir.
      2) Diğer dinlerin hükümleri, ilke ve prensibleri İslam Dini’nin gelmesi ile yürürlükten kalkmıştır.İslam’ın getirdiği ilke ve esaslar kıyamete kadar geçerlidir.
      3) Diğer semâvi dinlerin ana kaynakları kaybolduğu veya değişikliğe uğradığı halde,İslam’ın ana kaynağı Kur’an-ı Kerim günümüze kadar bir harfi bile değişmeden gelmiştir.
      4) İslam’da tevhid (Allah’ın birliği) inancı vardır. Diğer dinlerde bu inanç bozulmuştur.
      5) Diğer semâvi dinlerden her biri, kendinden sonra gelen dini kabul etmezken, İslam bütün semâvi dinleri asli şekliyle kabul eder.
 
S-8:  Akâid ne demektir ?
C-8: Akâid; “akîde” kelimesinin çoğulu olup, sözlükte; “gönülden bağlanılan, inanılan şeyler”demektir. Terim olarak; “İslam Dini’nde inanılması farz olan şeyler, iman esasları, dinin temel kural ve ilkeleri” anlamına gelir.
 
S-9: Akâid ilmi nedir ?
C-9: İman esaslarını konu alan bilim dalına “Akâid ilmi” denir.
 
S-10: İman ne demektir ?
C-10: İman; sözlükte doğrulamak, inanmak demektir.
          Dini terim olarak ise; Peygamberimiz Hz. Muhammed’(s.a.v.) in vahiy yoluyla Allah’tan alıp insanlara ulaştırdığı şeylerin doğru olduğunu kalp ile tasdik etmek ve inandığını dil ile ifade etmektir.
 
S-11: İman kaç kısma ayrılır ?
C-11: İman, inanılacak şeyler açısından iki kısma ayrılır.
1)     İcmâlî iman; İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın bu çeşidi, Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahâdet’te özetlenmiştir. Başka bir ifadeyle, İcmâli iman; Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz.Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna inanmaktır.
2)    Tafsîlî (ayrı ayrı) iman; İnanılacak şeylerin her birine açık ve geniş bir şekilde, ayrıntılı olarak inanmaktır.
 
S-12: İmanın şartları nelerdir ?
C-12: İmanın şartları 6 tanedir.                           
               1) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, 
            2) Allah'ın Melekler'ine inanmak
               3) Allah'ın Kitaplar'ına inanmak,
            4) Allah'ın Peygamber'lerine inanmak
               5) Ahiret gününe inanmak,
               6) Kadere (iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratmasıyla olduğuna ) inanmak.
 
S-13:  İmanın geçerli olabilmesi için hangi şartların bulunması gereklidir ?
C-13: İmanın geçerli olabilmesi için şu şartları taşıması gerekir:
1)    İmanın özgür irade ile kabul edilip, kalple tasdik edilmesi,
2)    İnanılması gereken şeylerin tümüne inanılması,dinin esaslarından her hangi birinin inkâr edilmemesi.
3)    İmanın yeis halinde, yani ölümün gelip çattığı an gerçekleşmiş olmaması.
4)    İmanda şüphe bulunmaması.
5)    İmana şirk karıştırılmaması.
6)    Âyetlerle,dini hükümlerle alay edilmemesi gerekir.
 
“Yalan ile iman aynı yerde barınamaz.”
                           Hz. Ali
S-14:  İslam Dinine nasıl girilir ?
C-14:  Kelime-i Şahadet getirilerek ve içerdiği anlama inanılarak girilir ve Müslüman olunur.
 
S-15:   Kelime -i Şehadeti ve anlamını söyleyiniz.
C-15: "Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasulüh"  
Anlamı: "Ben şahadet ederim ki Allah' tan başka ilah yoktur, ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (S.A.V) onun kulu ve Rasülüdür."
 
S-16: Kelime -i Tevhidi ve manasını söyleyiniz.
C-16: “Lâ ilâhe illallah  Rasülüllah Muhammedürrasülüllah” 
Manası: Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V) Allah' ın Resülüdür."
 
S-17: İnanç bakımından insanlar kaç kısma ayrılır ?
C-17:  İnanç yönünden insanlar dört kısma ayrılır;
           1)  Mümin:   2) Münafık:   3) Kafir:   4) Müşrik
 
S-18:  Mümin kime denir ?
C-18: Allah'ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna kalp ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.
 
“Kendiniz için istediğiniz şeyleri başkaları için de
İstemedikçe, gerçek Müslüman olamazsınız.”
                                       Hz. Muhammad (a.s.)
 
S-19:  Münafık kime denir ?
C-19: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberliğine kalp ile inanmadığı halde dili ile inandığını söyleyen kimselere Münafık denir.                                         
 
S-20: Kafir kime denir ?
C-20: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber'liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere Kafir denir.
 
S-21: Müşrik kime denir ?
C-21: Allah’ın varlığına inanan fakatAllah’tan başka ilah yada ilahların varlığını kabul eden    kimselere denir. Müşrikler, kâfir sayılır.
 
S-22: “Âmentü” ne demektir ?
C-22: İslam Dininin iman esasları kısaca “âmentü” terimi ile ifade edilir. Kelime olarak “inandım” anlamındadır. Halk arasında iman esaslarını kısa ve özlü olarak içeren metne ilk kelimesinden hareketle “âmentü” denilmektedir.
 
S-23:  Âmentü’nün metnini okuyup, anlamını söyleyiniz.
C-23: Metni; “Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî vel yevmil’âhiri ve bilkaderi hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ velba’sü ba’del mevti hakkun eşhedü ellâ   ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh"  
Anlamı; “Allah’ın varlığına ve birliğine inandım,meleklerine inandım, kitaplarına inandım, peygamberlerine inandım, ahiret gününe inandım, kaderin,hayır ve şer her şeyin Allah’tan olduğuna inandım, öldükten sonra dirilmeğe inandım. Şahitlik ederim ki; Allah' tan başka ilah yoktur, ve yine şahitlik ederim ki, Hz.Muhammed (S.A.V)Allah’ın kulu ve Rasülüdür."
 
 
Allah’ım
Bana bol rızık, yararlı bilgi, üstün zekâ ve güzel ahlâk ver.
Beni her türlü kötülükten koru !
 
www.faikyildizhan.tr.gg
 
FAYDALI LİNKLER
CUMHURBAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
DIŞ İŞLERİ BAK
BÜYÜKELÇİLİK
BAŞKONSOLOSLUK
ATAŞELİK
DİYANET
DİTİB
HABER7.COM
RADYO 7

KUR'AN KURSU
İTİKAT
İBADET
SİYER
Haftanın Hutbesi
2012 YILI DİNİ GÜNLER
sitenin kurucusu

hotel holiday

winterlingende panel

din görevlileri ve başkanlar

hechingen toplantısı

pakistanlı kardeşler

kabe

nemire mescidi

mescidi haram

mescidi nebevi

mescidi nebevi

mina yolları

cüheni hoteli
mescidi nebevi

mescidi nebevi

mustafa ve ömer hoca

ebersbach

hüseyin hocanın vedası

wertheim
rıdvan hoca

bizimkiler

köln yolculuğu

friedrichshafen

bodensee

haigerloch

feuerbach salonu

birol, ziya ve aziz hoca

ezan yarışması
ömer hocanın vedası

lokman hoca

papazların cami ziyareti

papazlara çay ikramı
furkan ve faruk
o şimdi asker
kıbrıs
bayram hoca , başkan ve muhasip
başkanlar
ulu cami başkanı
mustafa bey ve furkan
haigerloch öğretmeni
haigerloch ditib öğrencileri
haigerloch
süleyman bey
ditib gençleri
almanca kurs arkadaşları
almanca kursiyerleri ve öğretmenleri
ataşe vekili, halit hoca ve başkan
real schule'nin cami ziyareti
öğretmenlerin bilgilendirme toplantısı

semazen çalışması
halit hoca ve fatih bey
sanayici abimiz ve gençler
akşam kursuna katılanlar
mevlit kandili
hafta sonu gelen öğrenciler
sindelfingende ezan yarışması
halit hoca ve yücel hoca
ezan yarışmasının 1.2.ve 3.cüsü
ezan yarışması
abdullah erçin ve arkadaşı
taşkın bey
waldenbuch -kutlu doğum'dan görüntüler
herrenberg kutlu doğum
sekreter bey
kamil bey ve abdullah bey
hasan bey ve kamil bey
paris gezisi
osman bey ve furkan
fatih saraç
çocukluk arkadaşım
kornwestheim camisi
kornwestheim kermesi

ditzingen avlusu
ostfildern'de buluşma
leonberg
güglingende buluşma
hasan ve hayrettin bey
könig str
doğum günü
semazenler
cami önü
cengaverler
ditzingen gençlik gecesi
Reklam
 
 
Sitemizi 61277 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=